ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 จำนวน 21 ราย