เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (ศปก.อ.) อำเภอโพนทอง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (ศปก.อ.) อำเภอโพนทอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง ชั้น 2 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด