ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่ ผอ.รร.โรงเรียนกุดแข้

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายประเสริฐ บำรุงรส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี กรรมการ และนายสมหมาย อุ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน กรรมการและเลขานุการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ครั้งที่ 2 ของ นางลัดดาวัลย์ เกียรติวิชากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

1