ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่ ผอ.รร.บ้านนาศรีนวล

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสมหมาย อุ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน กรรมการและเลขานุการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ครั้งที่ 2 ของ นายชวน ละครไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาศรีนวล โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาศรีนวล อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด