การประชุมปฏิบัติการการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมาย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.จิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2565 โดยมี ดร.สามารถ ผ่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องจงกลนี ศูนย์การประชุมสาเกตุฮอลล์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด