ประชุมเตรียมความพร้อมในการติดตามในการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ ของหน่วยราชการที่ 12 (cluster ที่ 12) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 3 เรื่อง (MOE Safety center , พาน้องกลับมาเรียน และ โรงเรียนคุณภาพ) ผ่านช่องทาง OBEC Channel

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการติดตามในการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ ของหน่วยราชการที่ 12 (cluster ที่ 12) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 3 เรื่อง (MOE Safety center , พาน้องกลับมาเรียน และ โรงเรียนคุณภาพ) ผ่านช่องทาง OBEC Channel ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด