ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโพนทอง และพิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโพนทอง และพิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยการนำของ นายสุภาพ สุริโย นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโพนทอง  และคณะผู้บริหารโรงเรียนอำเภอโพนทอง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด