ประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และ นางสาวจุฑาทิพย์ พลเยี่ยม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพลาญชัย ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด