ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ ครูและนักเรียนในการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด