อบรมการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการประเมินการจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2564 ผ่านออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

วันที่ 19 มีนาคม 2565 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการประเมินการจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2564 ผ่านออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ นำโดย นางปราณี สาระบาล ดร.จิราภรณ์ สีลา นางสุดารัตน์ มงคลกุล และคุณครูปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด เป็นวิทยากร ในครั้งนี้ ณ ห้องศูยน์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด