ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ของ นายบัณจง อัครประชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ของ นายบัณจง อัครประชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) โดยมีการดำเนินการ ตามรูปแบบพื้นที่ทำการเกษตรตามศาสตร์พระราชา ชีวิตตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วมีการลงมือทำให้เกิดขึ้นจริง เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสิ่งสำคัญที่สุดคือการเชื่อมโยงไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวิถีแห่งความพอเพียงที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ บ้านบะเค อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด