ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอโพนทอง ประจำเดือนเมษายน

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมาย นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง ชั้น 2 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด