ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ตามแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพส่วนราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเบญจเสมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

1