ประธานพิธีเปิดการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นางปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดร.จิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ และคุณครูปฐมวัยแก่นนำ โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วม ณ ห้องศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด