ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับการตรวจราชการ

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 บอร์ดบริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ พร้อมรับการตรวจราชการ ติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (4 ด้าน 12 ข้อ) และนโยายเร่งด่วน ก่อนตรวจราชการ ได้เยี่ยมชมบริเวณรอบๆ สำนักงาน พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานของโรงเรียนบ้านโนนไชยศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก และโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง โดยมี นายอภิรักษ์ สืบชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไชยศรี นายประสิทธิ์ ทองมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก นายวัชรากรณ์ วันชา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง ร่วมต้อนรับและนำชมในแต่ละบูธ ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด