อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ หลักสูตร Digital Platform for Supervisor ระยะที่ 1

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมาย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ หลักสูตร Digital Platform for Supervisor ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2565 วิทยากร ได้รับเกียรติจาก นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยมี นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด