ร่วมอบรมทางไกล การอบรมเฉพาะทางเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมอบรมทางไกล การอบรมเฉพาะทางเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” พร้อมด้วย นางปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดร.จิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะศึกษานิเทศก์ และคุณครูปฐมวัยแก่นนำ โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมอบรมทางไกล ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด