เข้าร่วมการประชาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช…(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มอีสารเหนือ) ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมาย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ ดร.จิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช…(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มอีสารเหนือ) ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ ณ ห้องศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด