ประชุมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุเทพ ปาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นางปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นายทนงศักดิ์ แหล่งสนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายบัณจง อัครประชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) และคณะครูโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมประชุมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

3