มอบไฟโซลาเซลล์ ให้ รร.บ้านนาแพง รร.บ้านโพนเฒ่า รร.บ้านหนองแวงใหญ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบไฟโซลาเซลล์ ให้โรงเรียนบ้านนาแพง โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า และโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ โรงเรียนละ 2 ชุด รวม 6 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี เพื่อใช้ในเพิ่มแสงสว่างในสถานศึกษาด้านความปลอดภัยของสถานที่ ของศูนย์ความปลอดภัย MOE Safety Center สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ขับเคลื่อนงานการดำเนินงานโดยนายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะบุคลากรภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด