ประชุมนำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และนโยบายจุดเน้นเร่งด่วน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายเทวศักดิ์ สุมาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และนโยบายจุดเน้นเร่งด่วน โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และ นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด