ลงพื้นที่ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการเรียนการสอน โรงเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านโนนชัยศรี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการเรียนการสอน โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี โดยมี นายอภิรักษ์ สืบชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทัังหมด