ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามการเรียน การสอน การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามการเรียน การสอน การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน คลิ๊กชมภาพทั้งหมด