ติดตามการเรียน การสอน การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหนองม่วง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายนิเทศ ส่งเสริม ประธานกลุ่มพัฒนาพนาศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูโรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยมี นายพูลสวัสดิ์ วรรณลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด