ส่งเสริมความเป็นเลิศร้อยเอ็ด 3 เพชรมงกุฎ สาระวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศร้อยเอ็ด 3 เพชรมงกุฎ สาระวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น พร้อมด้วย นายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้อนต้น เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ณ ห้องประชุมเบญจเสมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด