ร่วมต้อนรับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ติดตาม ที่ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นเร่งด่วน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายสมหมาย อุ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโคหนองแค นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเสลภูมิ คณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน คณะผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนผู้นำชุมชน ร่วมต้อนรับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ติดตาม ที่ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นเร่งด่วน โดยมี นายวัชรากรณ์ วันชา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง และคณะครู นำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน โรงเรียนคุณภาพ และให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด