ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านนาทม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายนิเทศ ส่งเสริม ประธานกลุ่มพัฒนาพนาศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูโรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยมี นายศศลักษณ์ หลงสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทม และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านนาทม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด