ประชุมนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานประชุมนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด