การประชุมทางไกล (Video Conference) การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรวม ออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางไกล (Video Conference) การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรวม ออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มีนางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะศึกษานิเทศก์ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมเบญจเสมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด