โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” รร.ไทยรัฐวิทยา ๓๖

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน มีศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เป็นศูนย์ควบคุม กำกับดูแล โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคม ในชุมชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ มีการดำเนินกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ทาสีภายในโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานศึกษา มีผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน โดยมี นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) และคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด