ประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 มอบหมายให้ โดยมี นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทัังหมด

10