ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายนิเทศ ส่งเสริม ประธานกลุ่มพัฒนาพนาศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการเรียน การสอน การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูโรงเรียนในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยมี นายประเทือง มะลาไวย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด