กิจกรรมจิตอาสาถวายต้นไม้และร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณวัดป่าบึงโพธาราม

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โรงเรียนกลุ่มพัฒนาการศึกษาม่วงสว่าง นำโดย นายเสนีย์ วิเชียรศรี ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาม่วงสว่าง โรงเรียนกลุ่มพัฒนาการศึกษาสหวิทยาเขต นำโดย นายอภิรักษ์ สืบชมภู ประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษาสหวิทยาเขต คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายต้นไม้และร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณวัดป่าบึงโพธาราม เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีให้ทุกคน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ วัดป่าบึงโพธาราม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด