ประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โดยมี นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และคณะศึกษานิเทศก์ และคณะครูเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ณ ห้องประชุมเบญจเสมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด