ประธานโครงการประชุมสัญจรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอโพธิ์ชัย

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานโครงการประชุมสัญจรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอโพธิ์ชัย เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมด้วยนายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมพบปะ โดยมี นายปริญญา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโพธิ์ชัย นายธเนศร ใบปก ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงใหม่ ว่าที่ ร.ท.ภานุ จันทนามล ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์ชัย คณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด