เข้าร่วมประชุม Video conference ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายการงบประมาณที่ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุม Video conference ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายการงบประมาณที่ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โดยมี นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด