ลงพื้นที่ติดตาม โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณภาพที่โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง ติดตามการเรียน การสอน โดยมี นายวัชรากรณ์ วันชา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง คณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  คลิ๊กชมภาพทั้งหมด