ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเรียนการสอน โรงเรียนวังหลวง

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการเรียนการสอน เพื่อศึกษาสภาพบริบท ให้ขวัญและกำลังใจ รับฟังสภาพผลการดำเนินงาน และสภาพปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ โดยมี นางอุรพี จันทร์ขอนแก่น รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด