ลงพื้นที่ ติดตามการเรียนการสอน โรงเรียนคุณภาพ รร.บ้านโนนชัยศรี

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการเรียนการสอน โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี เพื่อศึกษาสภาพบริบท ให้ขวัญและกำลังใจ รับฟังสภาพผลการดำเนินงาน และสภาพปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ โดยมี นายอภิรักษ์ สืบชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

Leave a comment