ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เพื่อ ตระหนักถึงความสำคัญของเพศวิถีศึกษาที่มีบทบาทความสำคัญยิ่งในการเตรียมเยาวชนให้มีชีวิตที่สมบูรณ์ และปลอดภัย ณ ห้องประชุมเบญจเสมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด