อบรมรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จำนวน 215 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 220 โรงเรียน และ หน่วยงานสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 20 โรงเรียน เข้าร่วม อบรมรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถข้อมูลรายงานในระบบได้อย่างถูกต้อง ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด