เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 แบบออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference Zoom

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และนางสาวน้ำผึ้ง คะเชนทน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 แบบออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการใช้แพลตฟอร์มระบบงานสนเทศ สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด ฯ ณ ห้องศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด