อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เปิดการอบรมและได้พบปะผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 โดยมี นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์และ คณะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด