หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวม 5 ด้าน

ด้านที่ 1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ด้านที่ 2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากร

ด้านที่ 4 การประเมินและการปฏิบัติงานบุคลากร

ด้านที่ 5 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

Leave a comment