พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญญายาเสพติดและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กล่าวรายงานโดย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วิทยากรได้รับเกียรติจาก พระครูบูรพาธรรมบัณฑิต (อารี) เจ้าอาวาสวัดหนองโมงบูรพาราม เจ้าคณะตำบลรองเมือง เขต 1 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา นายสกล ไชยธงรัตน์ นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ผู้เข้าอบรม ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด