พิธีอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล Individual Education Plan : IEP และการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล Individual Implement Plan : IIP

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล Individual Education Plan : IEP และการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล Individual Implement Plan : IIP กล่าวรายงานโดย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมี นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด