ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก กล่าวรายงานโดย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นางปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายทนงศักดิ์ แหล่งสนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายบัณจง อัครประชะ ผอ.รร.บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ ผอ.รร.บ้านดอนเรือ นางเพ็ญศรี ไชยเวช ครูอนุบาลเมืองเมยวดี นางสาวหนึ่งฤทัย มะลาไวย์ ครูโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูผู้รับผิดชอบงานประกัน ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด