มอบเงินสมทบกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน รร.บ้านทรายขาว

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.50 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กล่าวอวยพรและให้กำลังใจ ให้กับกองเนตรนารีสำรอง โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ ที่ชนะเลิศและเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565 ในระดับประเทศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กองเนตรนารีสำรอง และได้ มอบเงินสมทบกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 3,000 บาท ให้กับ นายภาณุพงศ์ สมอชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ คณะครู และนักเรียน โดยมี ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมอวยพร และให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด