ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับมอบนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมยวดี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับมอบนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมยวดี กล่าวรายงานโดย นายประเสริฐ บำรุงรส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมยวดี โดยมี นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางจิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะผู้บริหารกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมยวดี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมอนุบาลเมืองเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด