ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที 1 รร.น้ำคำสมศรี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น เพื่อทราบปัญหาการอ่านออกเขียนได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ การดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยมี นายสมาน พิศพาร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำสมศรี และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนน้ำคำสมศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด